آسمان چتر من است

  • نویسندههانا پیری
  • نوع اثرمجموعه داستان
  • نوبت چاپاول
  • تعداد صفحات116
  • سال نشر1399
  • شابک978-622-7497-02-1
  • درباره آسمان چتر من استآیا اعمال ما به سمت ما باز می‌گردد ؟ کارهای خوب ما رنگی از نیکی به زندگی مان می‌پاشد و کارهای بد ما رنگی از زشتی را. این اصل در این مجموعه داستان چون پیامی آشنا دیده می شود. هانا، نویسندۀ این مجموعه، دختری است که نگاهش به زندگی سرشار از نیکی هاست. شخصیت های داستانش با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند اما سرانجام در مسیر درست قرار می‌گیرند. چشم انداز هانا از دنیای پیرامونش از ورای مشکلات، موفقیتها را می بیند و با نگاه و توصیفات دقیق، ما را با فراز و نشیب های قهرمانان داستان هایش همراه می‌سازد.او نویسنده ای پر تلالو در میان تاریکی هایی است که ما را فرا گرفته است.