رویاهای گمشده

  • نویسنده :الهه رضایی زاده
  • نوع اثر :مجموعه داستان
  • نوبت چاپ :اول
  • تعداد صفحات :110
  • سال نشر :1398
  • شابک :978-622-96412-2-4
  • درباره رویاهای گمشده :مجموعه داستان رویاهای گمشده موضوعات آن برگرفته از زندگی کنونی مردم است اما نه به همان شکلی که نویسندگان قبلی حداقل در طی یکی دو دهۀ قبل نوشته اند. بعضی ها اساسا در دایرۀ تکرار چرخ می زنند و داستان های آنها خواه کوتاه خواه بلند، بیانگر این تکرار است اما نویسندگان جدیدی چون الهه رضایی زاده حتی اگر به سمت همان سوژه ها بروند، دست به نوآوری می زنند. به نظر می رسد که نویسندگان کنونی می خواهند عنصر تلخ نومیدی را ریشه کن کنند چون به اندازۀ کافی شرنگ تلخ آن در کام مردم چکانده شده است. از آنجا که همزاد پنداری با شخصیت های یک داستان به دلیل برگرفتن سوژه هایی از زندگی مردم به راحتی رخ می دهد؛ غلبه بر نومیدی و نمایش قدرتمند امید و امیدواری می تواند در خواننده اثری مطلوب بر جای بگذارد و اگر میان زندگی خودش و قهرمان داستان شباهت هایی پیدا کرد آنوقت است که نویسنده به کمک داستان خود، او را به زندگی و غلبه بر مشکلات امیدوار می سازد و این همان مسیری است که نویسندۀ این مجموعه با قلم روان خود برای داستان هایش برگزیده است.

    به نظر می رسد شرایط کنونی که بر جامعۀ ما می گذرد این نویسنده را وا داشته است تا داستان هایش برای مردم مفری باشد برای رهایی. داستان های که موجد ترویج امید، غلبه بر تاریکی های روح و نگاه به زیبایی های زندگی است که کمتر در داستان های ایرانی مشاهده می شود.
  • TAGS