توانا بود هر که دانا بود

انتشارات ویکتور هوگو در سال 1394 خورشیدی برای ایفای نقشی تازه در دنیای پر شور ادبیات و هنر نویسندگی تاسیس شد.

انتشارات ویکتور هوگو وظایفی را برای خود در نظر گرفته است.

انتشار آثار نویسندگان ایرانی

انتشار بهترین آثار نویسندگان غیر ایرانی

انتشار زندگی نامه بزرگان هنر و فرهنگ ایران

زدودن غبار فراموشی از نویسندگان گذشته ایران

شناخت و شناسایی گنجینه های ادبیات ایران در جهان

و کمک به نویسندگان با استعداد برای ورودشان به دنیای ادبیات داستانی

اینها تنها بخشی از وظایف ما برای ایران بزرگ است.

ادبیات ایران در شرایط کنونی که جهان با تحولی عظیم روبروست، باید نقش بزرگ و تاثیرگذار خود را ایفا کند.

TOP